โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกตอง หมู่ที่ 9

11 ก.ค. 65

                        👉  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกตอง หมู่ที่ 9  โดยมีนางดารารัตน์  ดุงโคกกรวด  นางสาวอัญชลี   เย็นมะดัน  และนายประสิทธิ์  สุขสิทธิ์    เป็นกรรมการตรวจรับฯ และมีนายณัฐจักร์   กิตตินาถไกรวัฒน์ เป็นช่างควบคุมงาน