โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกตอง หมู่ที่ 9

08 ก.ค. 65

                    วันที่ 8  กรกฎาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง สำรวจโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกตอง หมู่ที่ 9