โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

28 ก.ย. 65

                       วันที่ 28  กันยายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดกิจกรรมโครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มีจิตสำนึกความเป็นชาติ ตระหนักและสำนึกในมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดความรัก สามัคคี ปลูกฝังค่านิยมอุดมการณ์และมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ