โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บ้านโนนซาด หมู่ที่ 18

09 ก.ย. 65

                      วันที่  9  กันยายน 2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บ้านโนนซาด หมู่ที่ 18 โดยมีนายหนา โคตรรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นายจักรกรัตน์  แก้วมาศ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด และประชาชนบ้านโนนซาด เข้าร่วมโครงการ