โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15

08 ก.ย. 65

                      วันที่  8  กันยายน 2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 โดยมีนายหนา โคตรรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นายมงคล  ฉานพิมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด หมู่ 15  เจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด และประชาชนบ้านหนองขาม เข้าร่วมโครงการ