โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13

07 ก.ย. 65

                      วันที่  7  กันยายน 2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13 โดยมีนายทวีชัย  เชื้อโคกกรวด  นายหนา โคตรรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นายสมหมาย  เสาะไธสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด หมู่ 13  เจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด และประชาชนบ้านหนองตานา เข้าร่วมโครงการ