โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 6

02 ก.ย. 65

                       วันที่  2  กันยายน 2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 6 โดยมีนายหนา โคตรรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นายสมบัติ  หาญทองหลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด หมู่ที่ 6 เจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด และประชาชนบ้านโนนรังน้อย เข้าร่วมโครงการ