โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5

01 ก.ย. 65

                       วันที่  1  กันยายน 2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 โดยมีนายหนา โคตรรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นายจรัส  ทานคำ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด หมู่ที่ 5 เจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด และประชาชนบ้านนาสีนวล เข้าร่วมโครงการ