โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4

31 ส.ค. 65

                       วันที่  31  สิงหาคม 2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4 โดยมีนายทวีชัย  เชื้อโคกกรวด นายหนา โคตรรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นายหมุน  อินทร์ทอง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด และประชาชนบ้านโคกกุงน้อย เข้าร่วมโครงการ