โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัสท์คอนกรีต บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17 ต่อจากแอสฟัสท์เดิมไปทางคุ้มหนองรู

21 ก.ย. 65

                           👉  วันที่ 21 กันยายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัสท์คอนกรีต บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17 ต่อจากแอสฟัสท์เดิมไปทางคุ้มหนองรู  โดยมีนางสาวกัลยาณี  เหียมไธสง  นางสาวจันทราพร   คุ้มทรัพย์  และนายวชิรวิทย์  ยอดทอง    เป็นกรรมการตรวจรับฯ และมีนางสาวศุจินทร์  ศรีทรัพย์ เป็นช่างควบคุมงาน