โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัสท์คอนกรีต บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 จากบ้านนายณัฐ  ศรีสุขกลาง ไปโรงเรียนโคกพะงาด

11 ต.ค. 65

                           👉  วันที่ 11  ตุลาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัสท์คอนกรีต บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 จากบ้านนายณัฐ  ศรีสุขกลาง ไปโรงเรียนโคกพะงาด  โดยมีนางสาวดวงจิตร์  ทองมวล  นางศศิธร  ศรีภูวงค์  และนางประกายจันทร์  เยี่ยมรัมย์    เป็นกรรมการตรวจรับฯ และมีนางสาวศุจินทร์  ศรีทรัพย์ เป็นช่างควบคุมงาน