โครงการจัดซื้อรถกระเช้าเอนกประสงค์

17 ก.พ. 64

                         เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ตรวจรับการจัดซื้อรถกระเช้าเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในงานซ่อมไฟฟ้าและงานราชการอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยมีนางสาวศุจินธร  ศรีทรัพย์   นายมนูญ ณ นคร   และนายวชิรวิทย์  ยอดทอง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ