โครงการคัดแยกขยะ ลดภาวะการเกิดโรค

10 มี.ค. 64

                         องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ จำนวน 10,700 บาท  ในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะ ลดภาวะการเกิดโรค ดำเนินการเมื่อวันที่  10  มกราคม  2564