โครงการขุดลอกเหวอีลุ่ม บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13

21 มิ.ย. 64

                         องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการขุดลอกเหวอีลุ่ม บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13 โดยมีนางสาวศุจินธร  ศรีทรัพย์  นางสาวดวงจิตร์  ทองมวล   และนางอนัญญา  อภัยแสน เป็นกรรมการตรวจรับฯ และมีนายณัฐจักร์  กิตตินาถไกรวัฒน์ เป็นช่างควบคุมงาน