โครงการขุดลอกเหวอีลุ่ม บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13

12 ม.ค. 65

                      👉 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการขุดลอกเหวอีลุ่ม บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13 โดยมีนางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์ นางสาวอัญชลี เย็นมะดัน นายบุญถม ซาสุทธิศรี นายเสงี่ยม ปักกาโร และนางประกายจันทร์ เยี่ยงรัมย์ เป็นกรรมการตรวจรับฯ และมีนายณัฐจักร์ กิตตินาถไกรวัฒน์ เป็นช่างควบคุมงาน