โครงการขุดลอกเหวหนองหว้า บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13

25 ธ.ค. 63

                องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการขุดลอกเหวหนองหว้า บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13 โดยมีนางสาวศุจินธร  ศรีทรัพย์  นายวชิรวิทย์   ยอดทอง  และนางดารารัตน์  ดุงโคกกรวด เป็นกรรมการตรวจรับฯ  และมีนายณัฐจักร  กิตตินาถไกรวัฒน์ เป็นช่างควบคุมงาน