โครงการขุดลอกหน้าฝอยน้ำล้น บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3

19 ต.ค. 65

                           👉  วันที่ 19  ตุลาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ตรวจหน้างานโครงการขุดลอกหน้าฝอยน้ำล้น บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3  โดยมีนางสาวศุจินธร  ศรีทรัพย์  นางอรชร  อริยะเดช  และนายศุภเชษฐ์  สุรีรัมย์   เป็นกรรมการตรวจรับฯ และมีนายณัฐจักร์  กิตตินาถไกรวัฒน์  เป็นช่างควบคุมงาน