โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17 

23 มิ.ย. 65

                        👉  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17  โดยมีนางดารารัตน์  ดุงโคกกรวด  นายวชิรวิทย์   ยอดทอง  และนายอรรถวิทย์  โกพิมาย    เป็นกรรมการตรวจรับฯ และมีนายณัฐจักร์ กิตตินาถไกรวัฒน์ เป็นช่างควบคุมงาน