โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 จากแยกสระจันทร์ไปหนองปรือแก้ว

04 ก.ค. 65

                           👉  วันที่ 4 กรกฎาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 จากแยกสระจันทร์ไปหนองปรือแก้ว  โดยมีนางสาวกนกทิพย์  สิทธิวงศ์  นางกัญญาณัฐ   เก่าพิมาย  และนางอรชร  อริยะเดช    เป็นกรรมการตรวจรับฯ และมีนางสาวศุจินทร์  ศรีทรัพย์ เป็นช่างควบคุมงาน