โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนซาด หมู่ที่ 18 จากบ้านนายสีดา  เวษา ไปฝายทำเล

27 พ.ค. 65

                      👉 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนซาด หมู่ที่ 18 จากบ้านนายสีดา  เวษา ไปฝายทำเล โดยมีนายจักรกรัตน์  แก้วมาศ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นางสาวกัลยาณี  เหียมไธสง  นางเยาวราช  ประสพภักตร์  และนางกัญญาณัฐ  เก่าพิมาย  เป็นกรรมการตรวจรับฯ และมีนายณัฐจักร์ กิตตินาถไกรวัฒน์ เป็นช่างควบคุมงาน