โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 ต่อจากคอนกรีตเดิมไปบ้านท่าลาด

30 มี.ค. 65

                      👉 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 ต่อจากคอนกรีตเดิมไปบ้านท่าลาด โดยมีนางดารารัตน์  ดุงโคกกรวด  นายประสิทธิ์  สุขสุทธิ์  และนางวาสนา  สุราช  เป็นกรรมการตรวจรับฯ และมีนายณัฐจักร์ กิตตินาถไกรวัฒน์ เป็นช่างควบคุมงาน