โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 ต่อจากถนน คสล.เดิมซอยบ้านนายบุญถม

25 ม.ค. 65

                      👉 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 ต่อจากถนน คสล.เดิมซอยบ้านนายบุญถม โดยมีนางสาวศุจินธร   ศรีทรัพย์   นายอรรถวิทย์  โกพิมาย  และนายมนูญ  ณ นคร เป็นกรรมการตรวจรับฯ และมีนายณัฐจักร์ กิตตินาถไกรวัฒน์ เป็นช่างควบคุมงาน