โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองม่วง หมู่ 12  สายบ้านนายบุญมี  อาปะโม

11 มิ.ย. 64

                        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองม่วง  หมู่  12  สายบ้านนายบุญมี  อาปะโม  โดยมีนางสาวกัลยาณี  เหียมไธสง  นางอรชร  อริยะเดช  และนางประกายจันทร์  เยี่ยมรัมย์  เป็นกรรมการตรวจรับฯ และมีนางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์ เป็นช่างควบคุมงาน