โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14  เส้นต่อจากถนน คสล. เดิมไปลานเอนกประสงค์

24 มี.ค. 64

                         องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14  เส้นต่อจากถนน คสล. เดิมไปลานเอนกประสงค์  โดยมีนางสาวดวงจิตร์  ทองมวล   นางวาสนา  สุราช   นางสาวจันทราพร  คุ้มทรัพย์ เป็นกรรมการตรวจรับ และนายณัฐจักร์   กิตตินาถไกรวัฒน์  เป็นช่างควบคุมงาน