โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกตอง หมู่ที่ 9 เส้นต่อจากถนน คสล. เดิมปี 2561

03 มี.ค. 64

                      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกตอง หมู่ที่ 9 เส้นต่อจากถนน คสล. เดิมปี 2561  โดยมีนายมนูญ  ณ นคร  นางสาวอัญชลี  เย็นมะดัน  นางสาวเยาวราช  ประสพภักตร์  เป็นกรรมการตรวจรับ และ นางสาวศุจินธร  ศรีทรัพย์ เป็นช่างควบคุมงาน