โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑ เส้นต่อจากถนน คสล. เดิม ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕

02 มี.ค. 64

                     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑ เส้นต่อจากถนน คสล. เดิม ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕  โดยมี           นายมนูญ ณ นคร  นายประสิทธิ์ สุขสิทธิ์  นางสาวเยาวราช ประสพภักตร์ เป็นกรรมการตรวจรับ และ นางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์ เป็นช่างควบคุมงาน