โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่  12 จากแยกทางเข้าหมู่บ้านไปบ้านหน้าวัด

01 ก.พ. 64

                        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่  12  โดยการเททับคอนกรีตเดิม จากแยกทางเข้าหมู่บ้านไปบ้านหน้าวัด โดยมีนายรุ่งรุจ  จี่พิมาย  นางอรชร   อริยะเดช   และนางกัญญาณัฐ   เก่าพิมาย เป็นกรรมการตรวจรับฯ และมีนายณัฐจักร์   กิตตินาถไกรวัฒน์  เป็นช่างควบคุมงาน