โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒ เส้นจาก คสล.เดิม ไปสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน

30 ธ.ค. 63

                         องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒ เส้นจาก คสล.เดิม ไปสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน  โดยมีนายสุธี   นันทสำราญวงศ์  นางประกายจันทร์  เยี่ยมรัมย์  และนางสุภัชชา  สุกิจเริงชัย  เป็นกรรมการตรวจรับฯ  และมีนางสาวศุจินธร  ศรีทรัพย์ เป็นช่างควบคุมงาน