โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือแก้ว ต่อจาก คสล.เดิมไปหนองหว้าสีชมพู

07 ธ.ค. 63

                 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือแก้ว ต่อจาก คสล.เดิมไปหนองหว้าสีชมพู โดยมีนางสาวไอยรักษ์  เผือกสีแก้ว   นางสาวพิกุล  เยี่ยงไธสง  และนายธนกร  สาลีสุข เป็นกรรมการตรวจรับฯ  และมีนายณัฐจักร  กิตตินาถไกรวัฒน์ เป็นช่างควบคุมงาน