โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 คสล.เดิม ไปบ้านนายตี่รถไถ

30 มี.ค. 65

                        👉 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 คสล.เดิม ไปบ้านนายตี่รถไถ โดยมีนางสาวศุจินธร  ศรีทรัพย์   นายอรรถวิทย์ โกพิมาย  และนายมนูญ  ณ  นคร    เป็นกรรมการตรวจรับฯ และมีนายณัฐจักร์ กิตตินาถไกรวัฒน์ เป็นช่างควบคุมงาน