เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างโครงการเสริมดินคันคูหนองตะไกล้ บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

14 มิ.ย. 64