เยี่ยมเยียนและสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนหมู่ที่ 7  บ้านลุงประดู่

18 มี.ค. 64

                   เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้เยี่ยมเยียนและสอบถามความเป็นอยู่กับนางวันนา เตาะไธสง ประชาชนหมู่ที่ 7  บ้านลุงประดู่ หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดได้ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำให้แล้ว