เยี่ยมชมการปลูกมะขามป้อม หมู่ที่  18

15 ก.พ. 64

                          เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2564   นางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เยี่ยมชมการปลูกมะขามป้อมของนายจักรกรัตน์  แก้วมาศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด หมู่ที่  18   โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จะส่งเสริมให้ประชาชนทุกครัวเรือนในตำบลท่าลาดปลูกมะขามป้อม โดยดำเนินการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)  ทั้งนี้  ขอขอบคุณนายจักรกรัตน์  แก้วมาศ  ที่ให้การสนับสนุนผลมะขามป้อม เพื่อใช้ในการเพาะขยายพันธุ์ไว้แจกจ่ายประชาชนตามโครงการดังกล่าว