เตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔

05 ธ.ค. 63

                เมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม ๒๕๖๓  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนางสาวจันทราพร  คุ้มทรัพย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  และนางสาวนุจรินทร์   ตลอดไธสง  ออกตรวจสอบ