เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยสูบน้ำจากลำมาศไปยังแหล่งกักเก็บน้ำ (วัดสว่างอากาศ)

03 มิ.ย. 64

                      👉  วันที่   7  ของการสูบน้ำบ้านโคกพะงาด ปริมาณน้ำเพิ่มประมาณ 15,000 ลบ.ม.

                      📢  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินการสำรองน้ำเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยสูบน้ำจากลำมาศไปยังแหล่งกักเก็บน้ำ (วัดสว่างอากาศ) ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของหมู่ที่ 2 บ้านโคกพะงาด ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา