เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยสูบน้ำจากฝายใหญ่ไปยังแหล่งกักเก็บน้ำสระหนองคูเกตุ ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7

23 มิ.ย. 64

                   📢  วันที่ 6 สูบน้ำแหล่งผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 7  ปริมาณน้ำเพิ่มสะสม  13,500 ลบ.ม.

                  👉  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ดำเนินการสำรองน้ำเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยสูบน้ำจากฝายใหญ่ไปยังแหล่งกักเก็บน้ำสระหนองคูเกตุ ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7  บ้านลุงประดู่  เริ่มตั้งแต่วันที่  18  มิถุนายน  2564