เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สูบน้ำจากอ่างหนองปรือแก้วไปยังแหล่งกักเก็บน้ำบ้านโคกพะงาด (โคกพลวง)

09 มิ.ย. 64

                    👉 วันที่  2  ของการสูบน้ำบ้านโคกพะงาด (โคกพลวง)  ปริมาณน้ำเพิ่มประมาณ 2,500 ลบ.ม.

                    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินการสำรองน้ำเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยสูบน้ำจากอ่างหนองปรือแก้วไปยังแหล่งกักเก็บน้ำบ้านโคกพะงาด (โคกพลวง) ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 บ้านโคกพะงาด ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา