เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยสูบน้ำจากลำมาศไปยังแหล่งกักเก็บน้ำบ้านโคกพะงาด (วัดสว่างอากาศ)

07 มิ.ย. 64

                  👉 สระผลิตน้ำประปาบ้านโคกพะงาด ปริมาณน้ำเพิ่มประมาณ 25,000 ลบ.ม.

                  📢 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ในการสำรองน้ำเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยสูบน้ำจากลำมาศไปยังแหล่งกักเก็บน้ำบ้านโคกพะงาด (วัดสว่างอากาศ)  ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของหมู่ที่ 10 บ้านหนองตะคลอง ดำเนินการวันที่ 27  พฤษภาคม  2564  – 7  มิถุนายน 2564