เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยสูบน้ำจากอ่างห้วยบงไปยังแหล่งกักเก็บน้ำบ้านหนองขาม (สระวัดบ้านหนองขาม)

07 มิ.ย. 64

                         👉 วันที่ 4 ของการสูบน้ำบ้านหนองขาม ปริมาณน้ำเพิ่มประมาณ 4,000 ลบ.ม.

                         องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินการสำรองน้ำเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยสูบน้ำจากอ่างห้วยบงไปยังแหล่งกักเก็บน้ำบ้านหนองขาม (สระวัดบ้านหนองขาม) ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา