เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยสูบน้ำจากอ่างหนองปรือแก้วไปยังแหล่งกักเก็บน้ำบ้านหนองตะคลอง

05 มิ.ย. 64

                         👉 สระผลิตน้ำประปาบ้านหนองตะคลอง ปริมาณน้ำเพิ่มประมาณ 15,000 ลบ.ม.

                        📢 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ในการสำรองน้ำเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยสูบน้ำจากอ่างหนองปรือแก้วไปยังแหล่งกักเก็บน้ำบ้านหนองตะคลอง ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของหมู่ที่ 10 บ้านหนองตะคลอง ดำเนินการวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 –  4  มิถุนายน 2564