เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยสูบน้ำจากอ่างหนองปรือแก้วไปยังแหล่งกักเก็บน้ำบ้านหนองตะคลอง

03 มิ.ย. 64

                    👉  วันที่  7  ของการสูบน้ำบ้านหนองตะคลอง ปริมาณน้ำเพิ่มประมาณ 10,000 ลบ.ม.

                   📢  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินการสำรองน้ำเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยสูบน้ำจากอ่างหนองปรือแก้วไปยังแหล่งกักเก็บน้ำบ้านหนองตะคลอง ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของหมู่ที่ 10 บ้านหนองตะคลอง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา