ออกไปตัดต้นไม้ล้มขวางทางการจราจร บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13

28 ก.ย. 65

                             วันที่  28  กันยายน  2565  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้รับมอบหมายออกไปตัดต้นไม้ล้มขวางทางการจราจร บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13