ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2

15 มิ.ย. 65

                     วันที่  15  มิถุนายน  2565   นายอำเภอชุมพวง ท่านนิมิต ปัทมเจริญ พร้อมด้วยนายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ รพ.สต.โคกพะงาด ผู้อำนวยการ รพ.สต.ท่าลาด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ใหญ่บ้านโคกพะงาด ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 2 บ้านโคกพะงาด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้มีความเข้มแข็ง และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ นางบุญ นำพา, นางทองดี จงดี และนางจันทร์ บัวนาค