ออกสำรวจเก็บระดับ เพื่อที่จัดทำรูปแบบรายการถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นบ้านสองคอน – โคกพะงาด

22 ก.ค. 65

                    วันที่  22  กรกฎาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจเก็บระดับ เพื่อที่จัดทำรูปแบบรายการถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นบ้านสองคอน – โคกพะงาด