ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านสองคอน หมู่ที่ 16

11 ต.ค. 65

                        วันที่  11  ตุลาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ให้พนักงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทีมที่ 2 ออกสำรวจที่ดินฯ ซึ่งประกอบไปด้วย  นายลัทธพล เยี่ยงไธสง, นายสาธิต จันทร์จรัส  และนายพงศกร สุทธิศักดิ์   ได้ออกสำรวจที่ดินฯ ในหมู่ที่ 16  บ้านสองคอน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และใช้ในการประเมินภาษีในปี 2566  ต่อไป