ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านโคกตอง หมู่ที่ 9

05 ต.ค. 65

                        วันที่  5  ตุลาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ให้พนักงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทีมที่ 2  ซึ่งประกอบไปด้วย  นายลัทธพล เยี่ยงไธสง, นายสาธิต จันทร์จรัส  และนายพงศกร สุทธิศักดิ์  ได้ออกสำรวจที่ดินฯ ในหมู่ที่ 9 บ้านโคกตอง เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และใช้ในการประเมินภาษีในปี 2566  ต่อไป