ออกพบญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุวาตภัย หมู่ที่ 17

24 มี.ค. 64

                      วันที่  24  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกพบญาติผู้เสียชีวิต เพื่อแสดงความเสียใจ และชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ ราย นายสังวาลย์ ผ่องปัญญา  หมู่ที่ 17  เสียชีวิตจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่  21  มีนาคม  2564