ออกติดป้ายตามกฎหมายควบคุมอาคาร และการคัดแยกขยะ

05 ก.พ. 64

                            เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยกองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกติดป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารและร่วมกันในการคัดแยกขยะ