ออกซ่อมแซมถนน โดยเทคอนกรีต บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7

26 ส.ค. 65

                   วันที่  26  สิงหาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ออกซ่อมแซมถนน โดยเทคอนกรีต บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7