อบรมโครงการ “แยกก่อนทิ้ง” ประจำปี 2564  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านดอนกลอย ตำบลด่านขุนทด

18 ก.พ. 64

                    เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2564   นางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ “แยกก่อนทิ้ง”  ประจำปี 2564  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านดอนกลอย ตำบลด่านขุนทด โดยนางสาวไอยรักษ์  เผือกสีแก้ว นักจัดการงานทั่วไปรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในตำบลท่าลาดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการขยะจากครัวเรือนก่อนทิ้ง และศึกษาดูงานชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะจากต้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ